Condicions d'ús

1. Introducció

Les condicions generals que es detallen a continuació regulen l’accés i la utilització del lloc web allotjat amb el nom de domini www.kupua.com, així com de tots els continguts que es mostrin en ell o es posin a disposició dels usuaris. Als efectes d’aquestes condicions d’ús s’entendrà com a “lloc web” la pàgina accessible mitjançant la URL www.kupua.com i com a “usuari” aquella persona física o empresa que accedeixi al lloc web i faci ús dels serveis que conté. L’accés o la utilització del lloc web impliquen l’acceptació per part de l’usuari de tots els termes i condicions d’ús que contenen aquestes condicions generals.

Kupua Networks, S.L. regula l'accés i ús d’aquest lloc web, i la posada a disposició de la informació que hi ha, per part dels seus usuaris i altres usuaris de la xarxa.

Pel sol ús d'aquest lloc web, l'usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes Condicions d'ús.

2. Presentació

El lloc web www.kupua.com és una plataforma social que facilita un espai per a persones físiques (“Perfil”) i per a empreses (“Pàgina social”) a través del qual els usuaris poden establir comunicació entre ells així com entre els usuaris i els seus amics. Permet descobrir noves empreses, nous productes i serveis, i ajuda a connectar els usuaris amb els amics i empreses preferides, recomanar productes o serveis i comprar on-line, apart d’altres serveis. El lloc web www.kupua.com és administrat per Kupua Networks, S.L. (en endavant “Kupua").

3. Modificació de les condicions

Les condicions d'ús d'aquest lloc web tenen caràcter indefinit. Kupua es reserva el dret i l’usuari ho accepta expressament, a modificar en qualsevol moment aquestes condicions d’ús sense necessitat de notificar-lo prèviament als usuaris registrats.

Kupua es reserva el dret a la seva elecció exclusiva de revisar les presents condicions d’ús en qualsevol moment per raons legals, per motius tècnics o per canvis en l’us del lloc web o, en el seu cas, per decisions corporatives estratègiques de Kupua.

Quan això passi, Kupua ho publicarà al lloc web i avisarà a través del mateix, i si l’usuari continúa utilitzant el lloc web, s’entendrà que ha acceptat les modificacions introduïdes. Si l’usuari no estigués d’acord amb les modificacions efectuades, podrà donar-se de baixa del lloc web seguint el procediment indicat en les Condicions d’ús.

Kupua recomana consultar periòdicament les Condicions d’ús, ja que poden tenir modificacions. Es pot consultar sempre que es desitgi la versió vigent a l’apartat de Condicions d’ús que apareix al lloc web.

Aquestes Condicions d’ús podran ser completades per Kupua a través de condicions particulars que regulin l’ús de determinats serveis o productes que es puguin oferir al lloc web.

L’accés a determinats continguts i la utilització d’alguns serveis o productes poden estar sotmesos a determinades condicions particulars que, segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran les presents condicions d’us i, en cas de contradicció, prevaldran els termes de les condicions particulars sobre els estipulats a les Condicions d’ús.

4. Accés al servei - “Perfil” i “Pàgina social”

Les persones físiques únicament poden tenir un “Perfil”. La “Pàgina social” només la poden donar d’alta les empreses. L’accés als dos serveis està PROHIBIT als menors de 14 anys. Per tant, pel fet d’acceptar aquestes Condicions d’ús l’usuari garanteix ser major de 14 anys i serà enterament responsable d’aquesta declaració.

Si som informats que un menor de 14 anys està registrat com a usuari de Kupua, adoptarem les mesures necessàries i podrem eliminar o bloquejar el “Perfil” de l’usuari.

Kupua podrà, en qualsevol moment, requerir a l’usuari que verifiqui la seva edat mitjançant l’aportació del corresponent document identificatiu (fotocòpia del DNI o document equivalent). Si l’usuari no donés aquesta informació dins del termini que indiquem, desde Kupua ens reservem el dret a bloquejar o cancel·lar el “Perfil” de l’usuari.

Les dades del DNI o del document que s’aporti seran utilitzats única i exclusivament pel personal autoritzat de Kupua per a realitzar aquesta tasca d’identificació, i en cap cas s’utilitzarà per a cap altra finalitat.

Si l’usuari del lloc web té entre 14 i 18 anys, recomanem que informi i consulti amb els seus pares o tutors legals a l’hora de transmetre informació a tercers amb els que hagi contactat a través dels serveis del lloc web.

Demanem als usuaris d’aquest lloc web que qualsevol abús o vulneració de les presents Condicions d’us que detectin i, en particular, aquells que afectin a menors, ens ho diguin immediatament a l’adreça de correu electrònic: info@kupua.com.

A més, informem que per poder ser usuari i entrar a formar part de manera segura del lloc web és necessari el registre voluntari a través del mateix lloc web, o haver rebut per correu electrònic una invitació d’un amic que ja sigui usuari. Per veure les implicacions que en matèria de protecció de dades té l’enviament d’invitacions, s’ha de consultar l’apartat “Invitacions” a la Política de Privacitat.

5. Seguretat del “Perfil” i de la “Pàgina social”

En el cas que per a l’accés o la utilització de qualsevol servei sigui necessari que l’usuari o empresa subministri dades personals, la recollida i tractament de les mateixes, així com l’exercici dels drets sobre aquestes dades, es regiran per la Política de privacitat del lloc web.

En el cas de l’usuari amb un “Perfil”, accepta expressament que els serveis que al lloc web se li ofereix són exclusivament per al seu ús personal, i no els pot utilitzar per a vendre cap producte ni oferir serveis personals sense comptar amb l’autorització de Kupua.

En aquest sentit, recomanem que al lloc web només es compri productes o serveis d’aquelles empreses que tinguin una botiga online establerta i fer el pagament utilitzant la plataforma que Kupua té habilitat per això, ja que en el cas de comprar a través de la “Pàgina social” (que no disposa de botiga online), l’usuari serà l’únic responsable de les conseqüències que s’en derivin de la compra, i en cap cas Kupua respondrà de problemes en el pagament, entrega del producte, etc.

Excepte a allò disposat expresament en les presents Condicions d’us, i sense perjudici de les eines publicitàries, de comunicació o de patrocini que Kupua pugui posar a disposició dels usuaris del lloc web, les persones jurídiques -siguin empreses, associacions o qualsevol altre tipus d’entitats- tenen PROHIBIT tenir un “Perfil”. Així mateix, tampoc podran tenir “Perfil” les persones físiques que, per si mateixes, en representació de persones jurídiques o a l’exercici d‘activitats professionals, tinguin com a finalitat utilitzar el “Perfil” amb una finalitat comercial, publicitària, promocional o per a la realització d’alguna activitat econòmica.

En aquest sentit, les empreses han de saber que l’equivalent al “Perfil” per a empreses és la “Pàgina social”, totalment gratuïta i en la que podran realitzar les mateixes accions que amb un “Perfil”.

L’accés al lloc web implica necessàriament que s’ha de facilitar a Kupua una serie de dades de caràcter personal o professional i, per tant, consentir la nostra Política de Privacitat. Queda prohibit el subministrament de dades falses, per tant, l’usuari, sigui persona física o jurídica, s’ha d’identificar sempre amb el seu nom real o nom comercial i amb les dades correctes. Si Kupua detecta dades falses o incorrectes en els ““Perfils” o “Pàgines socials” podrà cancel·lar-los, d’acord amb el previst en aquestes Condicions d’ús.

Les dades que es suministri a Kupua s’hauran de mantenir actualitzades en tot moment.

L’accés al lloc web i l’ús del “Perfil” o “Pàgina social” implica per part de l’usuari el compromís i l’obligació de fer un ús correcte dels mateixos, subjecte a aquestes Condicions d’ús i a la legalitat vigent, sigui nacional o internacional, així como als principis de bona fe, a la moral i l’ordre públic, i amb el compromís d’observar dil·ligentment qualsevol instrucció addicional que, en relació amb l’ús i accés que l’usuari faci, pugui realitzar Kupua. L’usuari és el responsable de l’ús que faci del “Perfil” o “Pàgina social”.

6. Responsabilitat

L'usuari, sigui persona física o empresa, està obligat a fer un ús raonable del lloc web i dels seus continguts, segons les possibilitats i les finalitats per a les que està concebut.

En relació al lloc web, Kupua actua únicament com a intermediari que posa a disposició dels usuaris el seu lloc web www.kupua.com, i una tecnologia adaptada al comerç social, assumint única i exclusivament la responsabilitat derivada de la dil·ligència que li pugui ser exigible per llei.

Kupua no accepta cap responsabilitat, ni directa ni indirecta, derivada del mal ús del lloc web o dels seus continguts per part del seus usuaris, que seran els qui assumiran, sota la seva responsabilitat exclusiva, les conseqüències, danys o accions que puguin derivar-se del seu accés o ús del lloc web o dels continguts acollits, així com de llur reproducció o comunicació.

Kupua no serà responsable en cap cas de la informació, imatges, opinions, al·lusions o continguts de qualsevol tipus que es comuniquin, allotgin, transmetin, posin a disposició o exhibeixin mitjançant el lloc web. Kupua no s’identifica amb cap cas de les opinions que els usuaris puguin emetre mitjançant el lloc web, de quines conseqüències es fa totalment responsable el seu autor, sense que sigui raonablement possible per a Kupua el control dels continguts, de les opinions i la resta de la informació que es comuniqui per mitjà del seu lloc web.

Kupua podrà limitar, si té coneixement, l’accés al lloc web d’opinions, informacions, comentaris, imatges o qualsevol classe de material que els usuaris li facin arribar, estant autoritzat a instal·lar filtres, si considera que és oportú, per a aquesta finalitat. La facultat anterior no suposa de cap manera l’obligació per part de Kupua de controlar els continguts que es puguin difondre per mitjà del seu lloc web, ja que només es tracta d’una expressió de la seva voluntat d’evitar en la mesura que sigui possible que mitjançant el lloc web es puguin difondre pel lloc web continguts o opinions que es puguin considerar difamatories, racistes, sexistes, xenòfobes, discriminatòries, pornogràfiques, violentes o que contravinguin la moral, l’ordre públic o els bons costums de qualsevol manera o que resultin clarament il·lícites.

Kupua estarà legitimada per a suspendre de forma immediata la prestació del servei i, en el seu cas, per a retirar els continguts pressumpta o declaradament il·legals, bé ho faci al seu criteri exclusiu, bé a petició d’una tercera part afectada o d’una autoritat competent. Aquesta suspensió o retirada no donaran en cap cas dret a cap indemnització.

Kupua cancel·larà, en la mesura que tingués coneixement d’això, l'accés al lloc web de qualsevol usuari o empresa que infringís alguna de les prohibicions contingudes en aquesta clàusula.

En el cas de que Kupua o una entitat patrocinadora/col·laboradora d’un esdeveniment, concurs, promoció o activitat disponible a través del seu lloc web detectin qualsevol anomalia o actuació fraudulenta o sospitin que un participant està tractant d’impedir el normal desenvolupament del mateix, podran de forma unilateral i sense necessitat d’avís previ, eliminar la inscripció d’aquell participant, així com retirar l’esdeveniment, concurs, promoció o activitat, i/o declarar el premi desert.

En aplicació d’allò recollit anteriorment, Kupua podria suspendre o cancel·lar el “Perfil” automàticament sense previ avís, i, en cap cas, aquesta suspensió o cancel·lació donaria dret a indemnització alguna. A tots aquests efectes, informem que Kupua podrà posar en coneixement i col·laborar oportunament amb les autoritats policials i judicials competents si detectés qualsevol infracció de la legislació vigent o si tingués sospita de delicte.

7. Usos no permesos

7.1 L'usuari serà completament responsable de l’accés i correcte ús del lloc web amb subjecció a la legalitat vigent, sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe, a la moral, bons costums i ordre públic, i amb el compromís d’observar diligentment qualsevol instrucció addicional que, en relació amb aquest ús i accés, pugui ser-li impartida per Kupua.

7.2 Queda completament prohibit per l’usuari, i per tant les seves conseqüències seran de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari, l’accés o la utilització del lloc web amb fins il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica, i, en particular, sense que la següent relació tingui caràcter exhaustiu, queda prohibit el següent:

 1. Distribuir part alguna del lloc web, incloent les fotografies dels usuaris.
 2. Alterar o modificar part alguna del lloc web, evitant, desactivant o manipulant de qualsevol altra forma les funcions del lloc web.
 3. Utilitzar el lloc web per a l’enviament de publicitat o comunicacions comercials, per a l’emissió de missatges amb finalitat publicitària o per a la captació de dades amb la mateixa finalitat.
 4. L’accés o la utilització del lloc web i del seu contingut amb fins il·legals o no autoritzats.
 5. La vulneració, en qualsevol forma, del drets fonamentals de les persones físiques i, especialment, del seu honor, imatge i intimitat personal i familiar, i molt especialment dels menors d’edad.
 6. La violació del deure de mantenir el secret en les comunicacions.
 7. La infracció de drets de propietat industrial i intel·lectual o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.
 8. Emmagatzemar, publicar, divulgar, anunciar, compartir o distribuir qualsevol material o informació que resulti il·legal, obscè, pornogràfic, abusiu, difamatori, enganyós, racista o de qualsevol forma contrari a la moral, els bons costums o l’ordre públic.
 9. Emmagatzemar, publicar, divulgar, anunciar, compartir o distribuir imatges o fotografies que recullin imatges o dades personals de tercers sense haver obtingut el consentiment dels seus titulars.
 10. Utilitzar el servei per injuriar, difamar, intimidar, violar la propia imatge o acosar a altres usuaris.
 11. Introduir virus informàtics, arxius defectuosos, o qualsevol altre programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions en els continguts, programes o sistemes del lloc web www.kupua.com.
 12. En tot cas, remetre correus electrònics amb caràcter massiu i/o repetitiu a una pluralitat de persones, o transmetre adreces de correu electrònic de tercers sense el seu consentiment.
 13. Utilitzar el lloc web i els continguts en ell allotjats per a fins comercials, llevat que hi hagi consentiment per escrit de Kupua. Entre els usos comercials prohibits s’inclouen, sense limitació:
  • La revenda o redistribució del lloc web, els seus continguts i/o el seu servei a través d’un altre lloc web.
  • La utilització de tècniques de deep linking que generin confusió a l’usuari, com per exemple el framing, i/o suposin un aprofitament indegut i il·lícit de la reputació de Kupua.
 14. Registrar i utilitzar el “Perfil”, així com els recursos, continguts, eines, i/o invitacions de Kupua, amb una finalitat econòmica, comercial o publicitària.
 15. Crear “Perfils” en nom o per al benefici de persones jurídiques (empreses entitats administratives, organitzacions, associacions, partits polítics, sindicats, ONGs, etc.).
 16. Instar o demanar a altres usuaris, a través del lloc web de Kupua, dades o sol·licitar contrasenyes o dades de caràcter personal.
 17. Crear una identitat falsa, subministrar i/o utilitzar dades falses al “Perfil”, realitzar manifestacions falses, proporcionar informació falsa sobre tu i sobre altres persones i/o la teva relació amb elles.
 18. Registrar un “Perfil” en nom d’una altra persona, o qualsevol altra modalitat d’utilització d’identitats alienes i, en particular, la suplantació de personalitats.
 19. Utilitzar la web per a organitzar qualsevol tipus de jocs d’atzar la participació en els quals impliqui diners o objectes valorables econòmicament.
 20. Impedir el normal desenvolupament d’un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través de la web o qualsevol de les seves funcionalitats, ja sigui alterant o tractant d’alterar il·legalment el seu registre i/o, participació, falsejant el resultat del mateix i/o utilizant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, tècnic o informàtic, i/o que atenti o vulneri d’alguna manera les presents Condicions d’ús. La realització de qualsevol dels anteriors comportaments per part de l’usuari, amb o sense consideració econòmic, permetrà a Kupua per a, depenent de la gravetat i segons el nostre criteri, suspendre o cancel·lar el “Perfil” de forma immediata i, en el seu cas, per a retirar continguts als “Perfils” que vulnerin aquest catàleg de prohibicions.
 21. Realitzar compres de manera online amb l’únic objectiu d’utilizar-los temporalment i tornar-los posteriorment, sol·licitant la devolució íntegra del preu. En aquest cas, queda a potestat de Kupua decidir si la raó és de l’empresa venedora o de l’usuari que ha comprat el producte.

8. Suplantació de “Perfils”

En el moment en el que tinguem indicis de que un usuari ha suplantat l’identitat d’un tercer a través del seu “Perfil”, procedirem a comprovar la seva identitat, i si comprovem que hi ha una suplantació d’una identitat aliena, borrarem el “Perfil” de l’usuari. Així mateix, en el cas de no poder comprovar adeqüadament la identitat d’aquest usuari, procedirem igualment a la cancel·lació definitiva del seu “Perfil”.

Si en algun moment qualsevol usuari del lloc web sap que hi ha un “Perfil” que és fals o té indicis de que pot ser fals, agrairíem es posés en contacte amb Kupua a través de l’adreça de correu electrònic: info@kupua.com.

A tots aquests efectes, informem que Kupua podrà posar en coneixement i col·laborar oportunamente amb les autoritats policials i judicials competents si detectés una suplantació d’identidat que pugui implicar la comissió d’un delicte, en particular, del tipificat a l’article 401 del Codi Penal vigent.

Per a reclamar un negoci has de ser el propietari del mateix o representant (autoritzat pel propietari). En aquest cas, hauràs d’introduïr les dades necessàries al moment de reclamar el negoci.

En el cas que Kupua tingui indicis de que una persona no és el representant del negoci, procedirà a sol·licitar la documentació necessària per a comprovar la veracitat de les dades. En el cas que detectem que la persona no és el representant real del negoci, procedirem a desactivar la gestió d’aquell negoci i queda a potestat de Kupua decidir si es bloqueja o cancel·la definitivament la “Pàgina social” de l’usuari que ha fet la infracció. En qualsevol cas, Kupua es reserva el dret a actuar de la manera que consideri més adient per tal de recuperar l’honor i el prestigi en cas de que la persona que ha reclamat el negoci sense ser-ne el representant hagi actuat de manera negligent.

9. Propietat intel·lectual i del servei

Sense perjudici de la cessió de drets no exclusiva esmentada més endavant, Kupua, com autora de l'obra col·lectiva que representa el lloc web, és la titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la mateixa. Està prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició, modificació, transformació i, en general, qualsevol acte d'explotació de la totalitat o part dels continguts (imatges, texts, disseny, índex, formes, etc.) que integren el lloc web, així com de les bases de dades i del software necessari per a la seva visualització o funcionament, que no tingui l'autorització prèvia i expressa per escrit de Kupua.

L'usuari del lloc web garanteix que és el titular legítim, o ha estat degudament autoritzat a l'efecte, dels drets d'explotació de les obres i/o continguts que posi a disposició dels usuaris per mitjà del lloc web (fotos, comentaris, dibuixos, logos...).

En publicar continguts, l'usuari autoritza a Kupua a reproduir-los i comunicar-los públicament, així com a distribuir els continguts a través de qualsevol mitjà digital o físic existent, inclòs el format llibre o guia. Així mateix, és objecte d'aquesta cessió el dret de transformació per tal que Kupua pugui editar el contingut de conformitat amb les necessitats formals del suport. Aquesta és una cessió no exclusiva, mundial, i per tot el temps permès legalment, i amb possibilitat de subllicència a favor de tercers.

Kupua garanteix l'usuari la llegítima i exclusiva titularitat o plena facultat de disposició sobre els continguts que posi a disposició a través del lloc web.

Com a part de la política del lloc web, Kupua, en la mesura que en tingui coneixement, cancel·larà l'accés al lloc web de qualsevol usuari que infringeixi reiteradament aquesta clàusula de propietat intel·lectual.

10. Contingut dels “Perfils”

Al publicar continguts al teu “Perfil”, (fotografies, textos o qualsevol altre material), conserves tots els teus drets sobre els mateixos i dones a Kupua una llicència limitada per a reproduïr i comunicar públicament els mateixos, per a agregar-los informació i per a transformar-los amb l’objecte d’adaptar-los a les necessitats tècniques del servei. Aquesta autorització és mundial, no exclusiva (que significa que pots donar una altra llicència sobre el teu contingut a qualsevol altra persona o entitat, a més de a Kupua), per tot el temps que tinguis vigent el teu “Perfil” o “Pàgina social” i amb l’única i exclusiva finalitat de que Kupua pugui donar-te el servei en els termes explicats en aquestes Condicions d’ús.

L’anterior llicència quedarà resolta una vegada eliminis el teu contingut del servei o donis de baixa el teu “Perfil”. A partir d’aquest moment, Kupua interromprà la comunicació del teu contingut a la major brevetat possible.

En relació amb el contingut que publiques al lloc web, garantitzes que ets el propietari o titular dels drets que et permeten concedir a Kupua la llicència per a la seva publicació i que, en el seu cas, has obtingut de tercers el consentiment necessari.

El nom que utilitzis com a nom d'usuari o nom públic al lloc web no podrà vulnerar drets de tercers: marques o noms comercials utilitzats per entitats o empreses al mercat, o denominacions amb les quals, de forma notòria, s'identifiqui a persones físiques. Et recomanem que no utilitzis noms propis aliens. Kupua es reserva el dret a modificar les dades d'un “Perfil” (adreça i nom d'usuari) o a suspendre'l en cas que tingui coneixement que es pugui haver suplantat la identitat d'un tercer mitjançant aquest “Perfil”.

El lloc web conté un entorn reservat als usuaris i empreses registrats, al que podran accedir un cop acabat el procediment de registre, com a empresa o com a particular. Únicament tenen accés a l’entorn esmentat els usuaris o empreses registrats. El registre implica la possibilitat de que la resta d’usuaris i empreses registrats puguin conèixer algunes de les dades subministrades en aquesta sol·licitud de registre, considerant que serviran per donar a conèixer a l’usuari o empresa i es faran servir per a contactar i posar en relació als usuaris i empreses.

L'usuari o empresa haurà de notificar a Kupua qualsevol modificació que es produeixi a les dades facilitades, responent sempre de la veracitat i exactitud de les dades subministrades en cada moment. Kupua procurarà comprovar dil·ligentment la veracitat d'aquestes dades, reservant-se, sense perjudici d'altres accions a que pugués tenir dret, el dret a no registrar o a donar de baixa als usuaris o empreses que facilitin dades falses o incompletes. Malgrat això, aquesta verificació prèvia no implica en cap cas l’assumpció per part de Kupua de cap responsabilitat pels danys o perjudicis que puguessin derivar-se de la falsedat o inexactitud de les dades subministrades, de les que l’usuari o empresa serà l’únic responsable.

Kupua no és responsable dels errors en accedir al lloc web o en els seus continguts i hi posarà la diligència més gran possible per tal que aquests errors no es produeixin. Kupua es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat d'avís previ, l'accessibilitat al lloc web per l'eventual necessitat de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Kupua no pot garantir que els usuaris utilitzin els serveis de conformitat amb aquestes condicions d’us, ni que ho facin de forma diligent.

11. Notificació d’infracció de drets

A Kupua vetllem per la protecció dels drets dels seus titulars pel que si, qualsevol persona o entitat detecta que els seus continguts han estat publicats al lloc web sense el seu consentiment, generant una infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial i/o de dret a l’honor, intimitat o a la imatge o de qualsevol altre dret, podrà comunicar-ho a Kupua, mitjançant el correu electrònic: info@kupua.com

Haurà d’incloure a l’assumpte “Infracció de drets” i acompanyar la següent informació:

 • Identificació del contingut o dades personals o dret protegi que ha estat vulnerat.
 • Identificació de l’esmentat contingut de forma suficient per a que des de Kupua puguem identificar-lo dins del lloc web.
 • Identificació suficient per a que Kupua pugui contactar amb el reclamant: correu electrònic i telèfon.
 • Còpia del teu DNI, passaport o document oficial similar que permeti la seva identificació.
 • Una declaració firmada en la que el reclamant manifesti que la informació anterior es verídica i que afirmi ser el legítim titular (o bé que està autoritzat a actuar en el seu nom) dels drets pressumptament vulnerats.

Cal tenir en compte que publicar al lloc web informació pública (per exemple, nom de l’empresa, adreça, telèfon, etc.) no representa cap infracció. Així mateix, els usuaris poden realitzar fotos als locals o comerços i penjar-los al seu “Perfil” d’usuari, cosa que reforça la imatge dels negocis, i els poden recomanar als seus amics.

12. Organització d’esdeveniments

Dins del teu “Perfil”, tens un espai denominat “Els meus esdeveniments” en el que podràs penjar informació sobre qualsevol esdeveniment teu i, a més podràs convidar als teus amics dins del lloc web de Kupua a que participin en els teus esdeveniments personals, per exemple, sopars, viatges o aniversaris.

A més dels esdeveniments personals, Kupua pot realitzar activitats promocionals de diferent tipus. Per exemple, existeixen els anomenats “Esdeveniments patrocinats", que són activitats promocionals realitzades per una empresa registrada a Kupua. Aquests esdeveniments funcionen de la mateixa manera que els esdeveniments personals, però és la pròpia empresa o Kupua que te’ls proposa i et convida a que hi participis.

Poden ser empreses que estiguis seguint, amics que et proposen que hi vagis o esdeveniments que organitzin els teus amics (dinars, sopar, aniversaris, etc.)

La participació en aquests esdeveniments es regirà pels mateixos usos i pautes de comportament exigits al lloc web i contemplades per aquestes Condicions d’ús. Quan senyalis que hi vas o que potser aniràs a un esdeveniment, has de saber que altres usuaris de Kupua que poden veure l’esdeveniment (usuaris convidats), s’hagin unit o no a l’esdeveniment, podran saber que hi aniràs o, en el seu cas, que potser hi aniràs.

En aquest sentit, la participació en possibles esdeveniments, concursos, promocions o qualsevol altra actividad disponible a Kupua organitzades per empreses registrades a Kupua, implicarà l’acceptació de les condicions particulars de cada esdeveniment, concurs, promoció i/o actividat. Amb caràcter general s’informa de que la participació en aquests esdeveniments, concursos, promocions i/o activitats pot estar subjecta a requisits addicionals dels participants (edat, lloc de domicili, etc.), i l’entrega dels premis als guanyadors de qualsevol de les promocions organitzades per empreses registrades a Kupua pot estar supeditada al cumpliment de determinades condiciones.

De la mateixa manera, a l’actuar Kupua com a simple intermediari, les possibles reclamacions relacionades amb esdeveniments, concursos, promocions o qualsevol altra activitat disponible a través de la pàgina organitzades per empreses registrades a Kupua, hauran de dirigir-se directamente contra aquestes empreses, no sent Kupua responsable, directa o indirectament, en cas de qualsevol malentès, error o, en general, incumpliment de d’aquestes empreses respecte als esdeveniments, concursos, promocions o qualsevol altra activitat disponible a través del lloc web organitzades por les mateixes, éssent aquestes empreses les exclusives responsables.

13. Responsabilitat per interaccions amb altres usuaris

Tu ets l’únic responsable de les interaccions que facis amb altres usuaris de Kupua. Nosaltres no controlem les teves relacions personals, però si que et recomanem que escullis bé els teus amics i les persones que inclous al teu “Perfil”. Si algú t’acosa, molesta o intimida, ens ho has de comunicar immediatament per a que adoptem les mesures apropiades.

Kupua no es farà responsable d’aquells conflictes que puguis tenir amb altres usuaris i que no impliquin imcompliment de les presents Condicions d’ús per cap de vosaltres. Kupua no estarà obligada ni serà responsable, però es reserva el dret de mediar entre els possibles conflictes que sorgeixin.

14. Publicitat

Coneixes i acceptes que és una xarxa comercial i que pot haver publicitat a la web, i que per tant des del teu “Perfil” podràs accedir a publicitat d’empreses i professionals registrats a Kupua.

15. Registre, invitacions, recuperació de contrasenyes i altres notificacions

El sistema habitual de Kupua per a entrar a formar part del seu lloc web és a través del seu formulari de registre. En aquest cas, Kupua et podrà sol·licitar certa informació per a enviar-te codis de seguretat i verificar el teu registre.

Kupua podrà posar a la teva disposició un servei de notificacions al teu correu electrònic per a que coneguis els moviments que hi ha al teu “Perfil” i l’activitat dels teus amics de Kupua. Sempre tindràs tot el control sobre si reps o no aquest tipus de notificacions des de l’apartat de “Preferències” dins del teu “Perfil”.

Aquest servei de notificacions no afectarà a les comunicacions que Kupua pugui fer-te per a:

 • Recuperar la teva contrasenya, en el cas que l’hagis oblidat.
 • Enviar-te invitacions per a que puguis invitar a nous amics.
 • Enviar-te codis de seguretat i/o confirmacions d’accés al servei.
 • Canviar el teu compte de correu electrònic.

Coneixes i acceptes que aquests tipus de comunicacions i qualsevol altre similar són necessàries i, per tant, forma part del lloc web.

Com a usuari de Kupua podràs invitar a amics per a que s’uneixin a Kupua. És suficient amb enviar una invitació al teu amic al seu correu electrònic a través del sistema d’invitació automàtica de Kupua. Aquesta invitació és un simple vehicle que Kupua posa a la teva disposició per a que, si vols, puguis oferir als teus contactes la possibilitat de registrar-se a Kupua. L’enviament d’aquesta invitació no implica que el teu amic aparegui registrat automàticament a Kupua.

El teu amic haurà d’acceptar la invitació i seguir el procés de registre d’usuari de Kupua.

Kupua no emmagatzemarà i no farà ús de les dades que indiquis a la invitació i especialment del compte de correu electrònic del teu amic. Aquestes dades seran utilitzades única i exclusivament per a enviar la invitació. Quan invitis a altres a unir-se a Kupua, seràs tu qui respongui davant del teu amic si hi ha qualsevol tipus de reclamació contra Kupua, exonerant a Kupua de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar d’aquesta invitació.

Com a usuari hauràs de fer un ús adequat del sistema d’invitacions d’acord amb el previst en les Condicions d’ús.

Recorda que la informació requerida per a registrar-se a Kupua és necessària per a realitzar la teva alta al lloc web de forma segura. Per això, hauràs de seguir les instruccions del procés de sol·licitud, verificació i registre establerts. L’enviament d’aquesta informació farà que automàticament el teu “Perfil” quedi registrat a Kupua.

16. Condicions d’ús de Kupua al teu mòbil

Tot el disposat en aquestes Condicions d’ús serà aplicable als accessos que facis a la web a través d’un telèfon o dispositiu mòbil.

En aquest sentit, has de tenir en compte que nosaltres no cobrem per l’accés amb el teu mòbil al lloc web de Kupua, però que el teu operador de telefonia mòbil et cobrarà la tarifa que tinguis contractada per a l’enviament i recepció de dades. En conseqüència, a través del seu ús entens i acceptes que el teu operador de telefonia sí podrà cobrar-te per la connexió de dades, missatges de text i/o altres accesos a través de la xarxa mòbil.

Per tot l’indicat anteriorment, et recomanem que comprovis amb el teu operador quins càrrecs i tarifes s’apliquen quan utilitzis la xarxa amb el teu mòbil, així com si les mateixes es troben subjectes a algun tipus de restricció. Únicament tu seràs responsables per qualsevol cost en el que incorris per l’accés a la xarxa a través del teu telèfon o dispositiu mòbil.

Kupua no es fa responsable de les restriccions que l’operador mòbil pugui tenir imposades i que pugui fer que el servei no funcioni amb normalitat. Així mateix, tu ets responsable de conèixer si el teu operador mòbil, els teus serveis contractats i el teu terminal mòbil són adequats per a l’accés a la xarxa.

En cas d’errors a la xarxa de telecomunicacions del teu operador mòbil, pèrdua o trencament del teu terminal mòbil, Kupua no acceptarà cap responsabilitat per això. En aquests casos, és la teva responsabilitat contactar amb el teu operador immediatament per evitar qualsevol ús indegut o no autoritzat del teu terminal mòbil. Igualment, t’informem que Kupua no es fa responsable dels errors, incompatibilitats o danys en el teu terminal mòbil que, en el seu cas, puguin derivar de la descarga i/o ús de la/les aplicació/ons de Kupua al teu terminal.

17. Condicions d’us a la botiga online

Les empreses disposen, entre les diferents aplicacions que oferim, d’una botiga on-line on poden publicar tots els productes i serveis que vulguin oferir.

Aquesta botiga on-line inclou així mateix un sistema de pagament amb les principals entitats financeres així com PayPal. Per utilitzar aquest servei de pagament serà necessari donar un número de tarjeta o el compte de PayPal per a poder realitzar el pagament.

L’usuari es compromet a fer-ne un ús correcte, assumint totes les responsabilitats en cas d’incomplir les normes que s’indicaran durant el procés de compra.

Així mateix, l’empresa es compromet en tot moment a publicar informació veraç, real i adequada sobre els productes o serveis que comercialitza, oferint el mateix servei que ofereix al lloc físic on desvenvolupa habitualment l’activitat.

Totes les despeses es detallen durant el procés de pagament, per a que l’usuari sigui conscient en tot moment del cost total de la compra.

Kupua actua únicament com a intermediari, per la qual cosa els possibles desperfectes o la diferent qualitat del producte que puguin haver, seran responsabilitat únicament de l’empresa venedora.

No obstant, el pagament sempre estarà gestionat per Kupua i fins que les dues parts no estiguin d’acord, no es procedirà a la liquidació del pagament, per tal de mantenir la màxima qualitat i garanties per les dues parts.

En el cas de problemes o incidències al realitzar una compra per internet, degudes al funcionament de la xarxa de dades, Kupua no respondrà de les conseqüències. És l’operador de la xarxa de dades que hagis contractat qui haurà de respondre del mal funcionament.

Així mateix, dins del procés de venda online, els negocis, a través del lloc web de Kupua, poden oferir diferents possibilitats de fer l’entrega del producte: recollida a la botiga, al domicili del client podent carregar els costos de l’entrega al client, recollida a una botiga propera, entre altres. Les opcions d’entrega que ofereix cada negoci estaran indicades durant el procés de compra.

18. Com realitzar una compra i fer una entrega

Usuaris

Les compres es realitzen a la botiga online que cada comerç té a la seva pàgina. Simplement cal escollir el producte que volem, afegir-lo a la “Cistella” i realizar el pagament seguint les instruccions que s’indiquen. Kupua ofereix unes condicions genèriques de compra però cada negoci pot adaptar-les en funció de les seves preferències. Per aquesta raó, us recomanem que llegiu les condicions de cada negoci en cas de dubte.

Durant el procés de compra, s’indicaran els diferents tipus d’entrega que ofereix el negoci i es podrà escollir el que s’adapti a les nostres preferències. Cada negoci indicarà clarament les condicions d’entrega, costos, dies d’entrega, descomptes o promocions. En cas de dubte, poseu-vos en contacte amb el negoci o amb info@kupua.com

Quan es rebi el producte, l’usuari haurà de valorar l’entrega i confirmar que el producte és correcte per a poder validar la compra. L’usuari tindrà fins a 7 dies per a poder reclamar incidències. Transcorreguts aquest 7 dies, es procedirà al pagament al negoci i es cancelarà qualsevol tipus de reclamació posterior.

19. Condicions d’us internacional

Els diferents serveis i/o aplicacions regulades sota les presents Condicions d’ús estan gestionades per Kupua, entitat que opera a Espanya. No obstant, la voluntat de Kupua és ser una xarxa mundial en la que tingui accés i hi estigui present qualsevol empresa i qualsevol persona de qualsevol país o jurisdicció en el que el seu ús no sigui contrari a les lleis o normatives locals vigents en cada moment.

L´ús dels serveis i/o aplicacions de Kupua per part dels usuaris dins d’un país concret es farà sota la responsabilitat d’aquests. Únicament tu ets responsablee de cumplir les lleis dels països des dels que accedeixes als esmentats serveis i/o aplicacacions de Kupua.

20. Idioma

Els usuaris podran consultar en qualsevol moment aquestes condicions que regulen l’accés i ús del servei en varis idiomes, fent click a l’apartat corresponent del lloc web de Kupua. En aquest sentit, et recomanem que consultis el nostre lloc web per a conèixer els diferents idiomes disponibles en cada moment.

No obstant això, donat que les diferents versions traduïdes de les presents Condicions d’ús que Kupua posa a disposició dels usuaris pretenen ser un reflex fidel de la versió original de la mateixa en Castellà (Espanya), l’usuari declara conèixer i acceptar que sempre prevaldrà la versió en castellà en cas de possible contradicció entre el previst en la versió en castellà de les Condicions d’us i en la versió de les mateixes en altres idiomes.

21. Llei aplicable i jurisdicció

La prestació del servei d'aquest lloc web i aquestes Condicions d'ús es regeixen per la llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

22. Política de privacitat i Protecció de dades personals

Abans de crear un “Perfil” o “Pàgina social” i passar a ser un usuari del lloc web de Kupua, has de llegir la Política de privacitat i Protecció de Dades (“Política de privacitat”) i acceptar-la marcant la casella al formulari de registre de Kupua.

La nostra Política de privacitat afecta tant a la informació personal que els usuaris i les empreses ens proporcionen al crear un “Perfil” o una “Pàgina social”, com a totes les dades que ens facilitis a l’accedir a qualsevol dels serveis disponibles a la plataforma de Kupua, durant el temps que tinguis un “Perfil” o “Pàgina social”.

Les dades que aporten els usuaris i les empreses a Kupua són inclosos als nostres fitxers registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). La AEPD s’encarrega de vetllar pel cumpliment de les lleis sobre privacitat i protecció de dades i de garantir la seguretat i privacitat de les teves dades.

Pots llegir la Política de Privacitat al nostre lloc web i durant el procés de registre.

23. Usuaris i “Perfils”

Kupua és una plataforma social privada que facilita la comunicació entre empreses, els teus amics i tu. Et permet descobrir productes, empreses, saber els productes preferits dels teus amics i coneguts, quines coses estan passant al teu voltant, i t’ajuda a connectar amb els teus amics i descobrir noves activitats, entre altres.

Per a poder ser usuari de Kupua és necessari que el registri es faci a través del lloc web o haver rebut al vostre correu electrònic una invitació d’un amic que ja sigui usuari de Kupua, per a entrar a formar part del lloc web de manera segura.

Una vegada l’usuari hagi entrat al formulari de registre o que hagi acceptat la invitació del seu amic, és necessari que es registri i per això haurà d’omplir el formulari amb les següents dades personals reals:

 • Nom i Cognoms.
 • Lloc de Naixement.
 • Província de residència.
 • E-mail.

Addicionalment al procés de registre, l’usuari podrà incloure voluntàriament al seu “Perfil” més informació, com per exemple les seves aficions, les seves preferències, etc.

Aquesta informació estarà disponible i podrà ser modificada per l’usuari a través del seu “Perfil”.

Tenir un “Perfil” a Kupua implica que l’usuari no es pot fer passar per una altra persona. Ha de ser totalment responsable i introduïr les seves dades reals i verídiques. Des de Kupua ens preocupem per comprovar la veracitat de les vostres dades i ens reservem, sense perjudici d’altres accions, el dret a no registrar o donar de baixa el “Perfil” si les dades que ens facilitat l’usuari són falses o incompletes. L’obligació de tenir un “Perfil” real és essencial a Kupua. Així mateix, informem de que a Kupua, com a plataforma social, ens reservem el dret d’admissió, tenint la facultat de cancel·lar unilateralment els “Perfils” que no ens semblin adequats pel seu contingut en relació amb el lloc web.

Quan l’usuari es registra al lloc web de Kupua, té un “Perfil” en el que penja i comparteix, com vulgui i amb qui vulgui, la seva informació personal real. La informació personal será compartida al lloc web de Kupua amb les condicions de privacitat que l’usuari esculli i sota el seu control exclusiu.

Li correspon a l’usuari controlar, en tot moment, la seva informació personal i per això demanem i recomanem que sigui cuidadós amb la informació personal que comparteixi i amb qui la comparteix. A més, com a usuari del lloc web de Kupua ens ha d’informar de qualsevol canvi que es produeixi amb les dades que ens ha donat.

24. Nivells de privacitat

Kupua posa a disposició dels usuaris del seu lloc web diferents opcions de privats, que podran configurar per a garantir la seguretat de les seves dades. D’aquesta manera, serà l’usuari qui sota la seva exclusiva responsabilitat decidirà qui té accés a la seva informació personal.

En aquest sentit, a l’apartat de configuració de privacitat del lloc web oferim tres opcions diferents per poder decidir, de forma senzilla i mitjançant la seva activació o desactivació, quina informació en concret vol compartir l’usuari amb els seus amics de la plataforma social Kupua en cada moment.

 1. Els teus amics poden veure el teu taulell.
 2. Els teus amics poden veure les fotos i descarregar-les.
 3. Els teus amics poden veure els teus números de telèfon.

Si l’usuari decideix no compartir aquesta informació amb les persones que formin part de la seva xarxa d’amics dins del lloc web, la seva informació es mantindrà privada i només podrà ser vista per ell.

Addicionalment, oferim un nivell més de privacitat, on l’usuari podrà controlar qui pot enviar-li missatges privats a través de la plataforma social dins de les tres categories següents:

 1. Només amics. Suposa que només els seus amics podran enviar-li missatges privats.
 2. Amics d’amics: Suposa que els seus amics i els amics acceptats per cada un d’ells podran enviar-li missatges privats.
 3. Tot el lloc web de Kupua. Suposa que tots els usuaris amb “Perfil” podran enviar-li missatges privats a través del lloc web, amb independència que aquests formin part de la seva xarxa d’amics al lloc web.

Així mateix, tindrà la possibilitat de bloquejar a altres usuaris no desitjats, bloquejar aquelles fotos en les que no vol estar etiquetat, així com bloquejar invitacions a esdeveniments, si així ho desitja.

S’ha de tenir en compte que, per defecte, per a tots els usuaris del lloc web de Kupua, les tres opcions de configuració de privacitat indicades anteriorment es troben activades i la recepció de missatges privats està limitada a “Només amics”, el que suposa que només les persones que l’usuari hagi acceptat com a amics a la plataforma social de Kupua tindran accés a les seves dades i informació compartida del seu “Perfil”, incloses les fotografies i els seus números de telèfon. L’usuari és l’únic responsable de les opcions de privacitat que esculli a cada moment.

En cas de que Kupua afegeixi opcions de privacitat addicionals, l’usuari serà oportunament informat. Kupua no serà responsable, en cap cas, de qualsevol reclamació relacionada amb les opcions de privacitat escollides i amb l’accés a la información del usuari per part d’altres usuaris.

Kupua no controla i, per tant, no assumeix cap responsabilitat, en cap cas, en la possible recollida i tractament d’informació d’usuaris per part d’altres usuaris o per tercers.

A més, l’usuari ha de saber que al lloc web de Kupua hi ha un buscador que permet buscar a altres usuaris membres del lloc web de Kupua. En les recerques generals que els usuaris registrats realitzin pels “Perfils” de Kupua, no es té accés a la informació del “Perfil” dels usuaris. En aquests casos, la única informació que es comparteix totalment i es mostra com a presentació serà el nom de l’usuari, les xarxes a les que pertany i, en el seu cas, la fotografia que l’usuari decideixi penjar com a fotografia principal. Aquesta mateixa informació també serà accessible dins dels esdeveniments, en relació als usuaris que hagin indicat la seva intenció d’acudir o “potser acudir” a l’esdeveniment.

25. Continguts i información personal

A més de dades personals, l’usuari podrà compartir al seu “Perfil” textos, fotos, videos… i altra tipus d’informació que estarà subjecta a les Condicions d’ús de Kupua.

Kupua no controla la informació que l’usuari comparteix amb altres usuaris i per tant Kupua no es fa responsable, en cap cas, d’aquesta informació. No obstant, si l’usuari sap que hi ha una informació o contingut al lloc web de Kupua que pugui ser indeguda i ser contraria a la nostra Política de Privacitat i a les nostres Condicions d’ús agrairíem es posés en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic info@kupua.com.

26. Baixa de Kupua

Per donar-se de baixa del lloc web de Kupua, l’usuari haurà d’enviar un correu a la adreça electrónica info@kupua.com i demanar-ho expressament. L’usuari ha de tenir en compte, no obstant, que si escull aquesta opció, perdrà tota la informació del seu compte (amics, fotografies, comentaris al seu “Perfil”, empreses preferides, productes preferits, compres, etc.).

27. Cookies

Les cookies són petits fitxers de dades que s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari de Kupua i que contenen certa informació de la visita que fas de la pàgina web.

Kupua utilitza cookies amb la finalitat d’ajudar-te en la teva navegació a la web. En cap cas és possible associar les cookies a les teves dades personals ni identificar l’usuari a través d’elles. A més, com l’usuari té la possibilitat de desactivar les cookies a través del seu ordinador. No obstant, recomanem no desactivar-les ja que poden facil·litar la recerca d’informació, productes visitats, etc. No és cap virus i en cap cas poden afectar l’ordinador de l’usuari.

28. Titularitat de la página web

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informem que el nom del domini www.kupua.com, està enregistrat a favor de Kupua Networks, S.L., amb NIF. B65854846, domicili social al C/ Clavell, 39, de Bigues i Riells (Barcelona) i adreça de correu electrònic info@kupua.com

Dades registrals: Kupua Networks, S.L. està inscrita en el Tom 43390, Foli 1, Full B- 427963, Inscripció 1, del Registre Mercantil de Barcelona.