Condicions d'ús

 1. Introducció

Les condicions generals que es detallen a continuació regulen l’accés i la utilització del lloc Web allotjat amb el nom de domini www.kupua.com, així com de tots els continguts que es mostrin en ell o es posin a disposició dels usuaris ("Usuaris") i negocis ("Negocis"). Als efectes d’aquestes condicions d’ús s’entendrà com a "Lloc Web" la pàgina accessible mitjançant la URL www.kupua.com i com a "Usuari" aquella persona física o "Negoci" aquella empresa que accedeixi al Lloc Web i faci ús dels serveis que conté. L’accés o la utilització del Lloc Web impliquen l’acceptació per part de l’Usuari i/o Negoci de tots els termes i condicions d’ús que contenen aquestes condicions generals.

Kupua Networks, S.L. regula l'accés i ús d’aquest Lloc Web, i la posada a disposició de la informació que hi ha, per part dels seus Usuaris i Negocis de la xarxa.

Pel sol ús d'aquest Lloc Web, l'Usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes Condicions d'ús.

 1. Presentació

El Lloc Web www.kupua.com és una plataforma que permet als Usuaris buscar i trobar empreses i negocis de diferents sectors (el "Servei"). Així mateix, permet als Usuaris gestionar un Negoci ("Negoci Gestionat") i tenir una pàgina pròpia ("Pàgina de Negoci"), on mostrar les seves dades i mantenir-les actualitzades per a que els Usuaris els puguin trobar fàcilment. En aquest sentit, un Usuari s’ha de registrar ("Usuari Registrat") i tenir una pàgina propia ("Pàgina d’Usuari") per a poder gestionar una Pàgina de Negoci. No obstant, pel simple fet d’utilizar el Servei (com per exemple, buscar negocis) sense gestionar cap Pàgina de Negoci, no és necessari que un Usuari es registri ("Usuari No Registrat").

Un negoci no gestionat és un negoci donat d’alta a la base de dades de Kupua però no gestionat per cap Usuari.

Està administrat per Kupua Networks, S.L. (en endavant "Kupua").

 1. Modificació de les condicions

Les condicions d'ús d'aquest Lloc Web tenen caràcter indefinit. Kupua es reserva el dret i l’Usuari ho accepta expressament, a modificar en qualsevol moment aquestes condicions d’ús sense necessitat de notificar-ho prèviament als Usuaris registrats.

Kupua es reserva el dret a la seva elecció exclusiva de revisar les presents condicions d’ús en qualsevol moment per raons legals, per motius tècnics o per canvis en l’us del Lloc Web o, en el seu cas, per decisions corporatives estratègiques de Kupua.

Quan això passi, Kupua ho publicarà al Lloc Web i avisarà a través del mateix, i si l’Usuari continúa utilitzant el Lloc Web, s’entendrà que ha acceptat les modificacions introduïdes. Si l’Usuari no estigués d’acord amb les modificacions efectuades, podrà donar-se de baixa del Lloc Web seguint el procediment indicat en les Condicions d’ús.

Kupua recomana consultar periòdicament les Condicions d’ús, ja que poden tenir modificacions. Es pot consultar sempre que es desitgi la versió vigent a l’apartat de Condicions d’ús que apareix al Lloc Web.

Aquestes Condicions d’ús podran ser completades per Kupua a través de condicions particulars que regulin l’ús de determinats serveis o productes que es puguin oferir al Lloc Web.

L’accés a determinats continguts i la utilització d’alguns serveis o productes poden estar sotmesos a determinades condicions particulars que, segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran les presents condicions d’us i, en cas de contradicció, prevaldran els termes de les condicions particulars sobre els estipulats a les Condicions d’ús.

 1. Accés al Servei - Pàgina d’Usuari i Pàgina de Negoci

L’accés al servei està PROHIBIT als menors de 14 anys. Per tant, pel fet d’acceptar aquestes Condicions d’ús l’Usuari garanteix ser major de 14 anys i serà enterament responsable d’aquesta declaració.

Si som informats que un menor de 14 anys està registrat com a Usuari de Kupua, adoptarem les mesures necessàries i podrem eliminar o bloquejar el "Pàgina d’Usuari" de l’Usuari.

Kupua podrà, en qualsevol moment, requerir a l’Usuari que verifiqui la seva edat mitjançant l’aportació del corresponent document identificatiu (fotocòpia del DNI o document equivalent). Si l’Usuari no donés aquesta informació dins del termini que indiquem, desde Kupua ens reservem el dret a bloquejar o cancel·lar la "Pàgina d’Usuari" de l’Usuari.

Les dades del DNI o del document que s’aporti seran utilitzats única i exclusivament pel personal autoritzat de Kupua per a realitzar aquesta tasca d’identificació, i en cap cas s’utilitzarà per a cap altra finalitat.

Si l’Usuari del Lloc Web té entre 14 i 18 anys, recomanem que informi i consulti amb els seus pares o tutors legals a l’hora de transmetre informació a tercers amb els que hagi contactat a través dels serveis del Lloc Web.

Demanem als Usuaris d’aquest Lloc Web que qualsevol abús o vulneració de les presents Condicions d’us que detectin i, en particular, aquells que afectin a menors, ens ho diguin immediatament a l’adreça de correu electrònic: info@kupua.com.

A més, informem que per poder ser Usuari i entrar a formar part de manera segura del Lloc Web és necessari el registre voluntari a través del mateix Lloc Web.

 1. Seguretat de l’accés al Servei, a la Pàgina d’Usuari i a la Pàgina de Negoci

En el cas que per a l’accés o la utilització del servei sigui necessari que l’Usuari subministri dades personals, la recollida i tractament de les mateixes, així com l’exercici dels drets sobre aquestes dades, es regiran per la Política de privacitat del Lloc Web.

L’Usuari accepta expressament que els serveis que se li ofereix al Lloc Web són exclusivament per al seu ús personal, i no els pot utilitzar per a vendre cap producte ni oferir serveis personals sense comptar amb l’autorització de Kupua, excepte en el cas que doni d’alta un Negoci propi i gestioni la seva propia Pàgina de Negoci.

En aquest sentit, recomanem als Usuaris que al Lloc Web només es comprin productes o serveis d’aquells Negocis que tinguin una botiga online establerta i fer el pagament utilitzant la plataforma que Kupua tingui habilitat en cada cas per això, ja que en el cas de comprar a través de qualsevol altra via o fora de Kupua, l’usuari serà l’únic responsable de les conseqüències que s’en derivin de la compra, i en cap cas Kupua respondrà de problemes en el pagament, entrega del producte, etc.

Excepte a allò disposat expresament en les presents Condicions d’ús, i sense perjudici de les eines publicitàries, de comunicació o de patrocini que Kupua pugui posar a disposició dels usuaris del Lloc Web, les persones jurídiques -siguin empreses, associacions o qualsevol altre tipus d’entitats- tenen PROHIBIT tenir una "Pàgina d’Usuari". Així mateix, tampoc podran tenir "Pàgina d’Usuari" les persones físiques que, per si mateixes, en representació de persones jurídiques o a l’exercici d‘activitats professionals, tinguin com a finalitat utilitzar el "Pàgina d’Usuari" amb una finalitat comercial, publicitària, promocional o per a la realització d’alguna activitat econòmica.

En aquest sentit, les empreses han de saber que l’equivalent a la "Pàgina d’Usuari" per a empreses és la "Pàgina de Negoci", totalment gratuïta i en la que podran realitzar les mateixes accions que amb una "Pàgina d’Usuari".

L’accés al Lloc Web implica necessàriament que s’ha de facilitar a Kupua una sèrie de dades de caràcter personal o professional i, per tant, consentir la nostra Política de Privacitat. Queda prohibit el subministrament de dades falses, per tant, l’Usuari o Negoci, sigui persona física o jurídica, s’ha d’identificar sempre amb el seu nom real o nom comercial i amb les dades correctes. Si Kupua detecta dades falses o incorrectes en la Pàgina d’Usuar, Kupua ipodrà cancel·lar-los, d’acord amb el previst en aquestes Condicions d’ús.

Les dades que es subministrin a Kupua s’hauran de mantenir actualitzades en tot moment.

L’accés al Lloc Web i l’ús de la Pàgina d’Usuari i la Pàgina de Negoci implica per part de l’Usuari i del Negoci el compromís i l’obligació de fer un ús correcte dels mateixos, subjecte a aquestes Condicions d’ús i a la legalitat vigent, sigui nacional o internacional, així como als principis de bona fe, a la moral i l’ordre públic, i amb el compromís d’observar dil·ligentment qualsevol instrucció addicional que, en relació amb l’ús i accés que l’Usuari faci, pugui realitzar Kupua. L’Usuari és el responsable de l’ús de la seva "Pàgina d’Usuari".

 1. Responsabilitat

L'Usuari o Negoci, sigui persona física o empresa, està obligat a fer un ús raonable del Lloc Web i dels seus continguts, segons les possibilitats i les finalitats per a les que està concebut.

En relació al Lloc Web, Kupua actua únicament com a intermediari que posa a disposició dels Usuaris el seu Lloc Web www.kupua.com, i una tecnologia adaptada al comerç social, assumint única i exclusivament la responsabilitat derivada de la dil·ligència que li pugui ser exigible per llei.

Kupua no accepta cap responsabilitat, ni directa ni indirecta, derivada del mal ús del Lloc Web o dels seus continguts per part del seus Usuaris i/o Negocis, que seran els qui assumiran, sota la seva responsabilitat exclusiva, les conseqüències, danys o accions que puguin derivar-se del seu accés o ús del Lloc Web o dels continguts acollits, així com de llur reproducció o comunicació.

Kupua no serà responsable en cap cas de la informació, imatges, opinions, al·lusions o continguts de qualsevol tipus que es comuniquin, allotgin, transmetin, posin a disposició o exhibeixin mitjançant el Lloc Web. Kupua no s’identifica amb cap cas de les opinions que els Usuaris puguin emetre mitjançant el Lloc Web, de quines conseqüències es fa totalment responsable el seu autor, sense que sigui raonablement possible per a Kupua el control dels continguts, de les opinions i la resta de la informació que es comuniqui per mitjà del seu Lloc Web.

Kupua podrà limitar, si té coneixement, l’accés al Lloc Web d’opinions, informacions, comentaris, imatges o qualsevol classe de material que els Usuaris li facin arribar, estant autoritzat a instal·lar filtres, si considera que és oportú, per a aquesta finalitat. La facultat anterior no suposa de cap manera l’obligació per part de Kupua de controlar els continguts que es puguin difondre per mitjà del seu Lloc Web, ja que només es tracta d’una expressió de la seva voluntat d’evitar en la mesura que sigui possible que mitjançant el Lloc Web es puguin difondre pel Lloc Web continguts o opinions que es puguin considerar difamatories, racistes, sexistes, xenòfobes, discriminatòries, pornogràfiques, violentes o que contravinguin la moral, l’ordre públic o els bons costums de qualsevol manera o que resultin clarament il·lícites.

Kupua estarà legitimada per a suspendre de forma immediata la prestació del servei i, en el seu cas, per a retirar els continguts pressumpta o declaradament il·legals, bé ho faci al seu criteri exclusiu, bé a petició d’una tercera part afectada o d’una autoritat competent. Aquesta suspensió o retirada no donaran en cap cas dret a cap indemnització.

Kupua cancel·larà, en la mesura que tingués coneixement d’això, l'accés al Lloc Web de qualsevol Usuari o Negoci que infringís alguna de les prohibicions contingudes en aquesta clàusula.

En aplicació d’allò recollit anteriorment, Kupua podria suspendre o cancel·lar la Pàgina d’Usuari o Pàgina de Negoci automàticament sense previ avís, i, en cap cas, aquesta suspensió o cancel·lació donaria dret a indemnització alguna. A tots aquests efectes, informem que Kupua podrà posar en coneixement i col·laborar oportunament amb les autoritats policials i judicials competents si detectés qualsevol infracció de la legislació vigent o si tingués sospita de delicte.

 1. Usos no permesos

7.1 L'Usuari serà completament responsable de l’accés i correcte ús del Lloc Web amb subjecció a la legalitat vigent, sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe, a la moral, bons costums i ordre públic, i amb el compromís d’observar diligentment qualsevol instrucció addicional que, en relació amb aquest ús i accés, pugui ser-li impartida per Kupua.

7.2 Queda completament prohibit per l’Usuari, i per tant les seves conseqüències seran de l’exclusiva responsabilitat de l’Usuari, l’accés o la utilització del Lloc Web amb fins il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica, i, en particular, sense que la següent relació tingui caràcter exhaustiu, queda prohibit el següent:

 1. Distribuir part alguna del Lloc Web, incloent les fotografies dels Usuaris.
 2. Alterar o modificar part alguna del Lloc Web, evitant, desactivant o manipulant de qualsevol altra forma les funcions del Lloc Web.
 3. Utilitzar el Lloc Web per a l’enviament de publicitat o comunicacions comercials, per a l’emissió de missatges amb finalitat publicitària o per a la captació de dades amb la mateixa finalitat.
 4. L’accés o la utilització del Lloc Web i del seu contingut amb fins il·legals o no autoritzats.
 5. La vulneració, en qualsevol forma, del drets fonamentals de les persones físiques i, especialment, del seu honor, imatge i intimitat personal i familiar, i molt especialment dels menors d’edad.
 6. La violació del deure de mantenir el secret en les comunicacions.
 7. La infracció de drets de propietat industrial i intel·lectual o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.
 8. Emmagatzemar, publicar, divulgar, anunciar, compartir o distribuir qualsevol material o informació que resulti il·legal, obscè, pornogràfic, abusiu, difamatori, enganyós, racista o de qualsevol forma contrari a la moral, els bons costums o l’ordre públic.
 9. Emmagatzemar, publicar, divulgar, anunciar, compartir o distribuir imatges o fotografies que recullin imatges o dades personals de tercers sense haver obtingut el consentiment dels seus titulars.
 10. Utilitzar el servei per injuriar, difamar, intimidar, violar la propia imatge o acosar a altres Usuaris.
 11. Introduir virus informàtics, arxius defectuosos, o qualsevol altre programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions en els continguts, programes o sistemes del Lloc Web kupua.com.
 12. En tot cas, remetre correus electrònics amb caràcter massiu i/o repetitiu a una pluralitat de persones, o transmetre adreces de correu electrònic de tercers sense el seu consentiment.
 13. Utilitzar el Lloc Web i els continguts en ell allotjats per a fins comercials, llevat que hi hagi consentiment per escrit de Kupua. Entre els usos comercials prohibits s’inclouen, sense limitació:
  • La revenda o redistribució del Lloc Web, els seus continguts i/o el seu servei a través d’un altre Lloc Web.
  • La utilització de tècniques de deep linking que generin confusió a l’Usuari, com per exemple el framing, i/o suposin un aprofitament indegut i il·lícit de la reputació de Kupua.
 14. Registrar i utilitzar la Pàgina d’Usuari, així com els recursos, continguts i eines de Kupua, amb una finalitat econòmica, comercial o publicitària.
 15. Crear Pàgina d’Usuaris en nom o per al benefici de persones jurídiques (empreses, entitats administratives, organitzacions, associacions, partits polítics, sindicats, ONGs, etc.).
 16. Instar o demanar a altres Usuaris, a través del Lloc Web de Kupua, dades o sol·licitar contrasenyes o dades de caràcter personal.
 17. Crear una identitat falsa, subministrar i/o utilitzar dades falses a la "Pàgina d’Usuari", realitzar manifestacions falses, proporcionar informació falsa sobre tu i sobre altres persones i/o la teva relació amb elles.
 18. Registrar una "Pàgina d’Usuari" en nom d’una altra persona, o qualsevol altra modalitat d’utilització d’identitats alienes i, en particular, la suplantació de personalitats.
 19. Utilitzar la web per a organitzar qualsevol tipus de jocs d’atzar la participació en els quals impliqui diners o objectes valorables econòmicament.
 20. Suplantació de la Pàgina d’Usuari o la Pàgina de Negoci

En el moment en el que tinguem indicis de que un Usuari ha suplantat l’identitat d’un tercer a través de la seva Pàgina d’Usuari o Pàgina de Negoci, procedirem a comprovar la seva identitat, i si comprovem que hi ha una suplantació d’una identitat aliena, borrarem la Pàgina d’Usuari o la Pàgina de Negocide l’Usuari. Així mateix, en el cas de no poder comprovar adeqüadament la identitat d’aquest Usuari, procedirem igualment a la cancel·lació definitiva de la seva Pàgina d’Usuari i/o Pàgina de Negoci.

Si en algun moment qualsevol Usuari del Lloc Web sap que hi ha una Pàgina d’Usuari que és fals o té indicis de que pot ser fals, agrairíem es posés en contacte amb Kupua a través de l’adreça de correu electrònic: info@kupua.com.

A tots aquests efectes, informem que Kupua podrà posar en coneixement i col·laborar oportunamente amb les autoritats policials i judicials competents si detectés una suplantació d’identidat que pugui implicar la comissió d’un delicte, en particular, del tipificat a l’article 401 del Codi Penal Espanyol vigent.

Per a reclamar un negoci has de ser el propietari del mateix o representant (autoritzat pel propietari). En aquest cas, hauràs d’introduïr les dades necessàries al moment de reclamar el negoci.

En el cas que Kupua tingui indicis de que una persona no és el representant del negoci, procedirà a sol·licitar la documentació necessària per a comprovar la veracitat de les dades. En el cas que detectem que la persona no és el representant real del negoci, procedirem a desactivar la gestió d’aquell negoci i queda a potestat de Kupua decidir si es bloqueja o cancel·la definitivament el la Pàgina d’Usuari i/o Pàgina de Negoci de l’Usuari que ha fet la infracció. En qualsevol cas, Kupua es reserva el dret a actuar de la manera que consideri més adient per tal de recuperar l’honor i el prestigi en cas de que la persona que ha reclamat el negoci sense ser-ne el representant hagi actuat de manera negligent.

 1. Propietat intel·lectual i del servei

Sense perjudici de la cessió de drets no exclusiva esmentada més endavant, Kupua, com autora de l'obra col·lectiva que representa el Lloc Web, és la titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la mateixa. Està prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició, modificació, transformació i, en general, qualsevol acte d'explotació de la totalitat o part dels continguts (imatges, texts, disseny, índex, formes, etc.) que integren el Lloc Web, així com de les bases de dades i del software necessari per a la seva visualització o funcionament, que no tingui l'autorització prèvia i expressa per escrit de Kupua.

L'Usuari del Lloc Web garanteix que és el titular legítim, o ha estat degudament autoritzat a l'efecte, dels drets d'explotació de les obres i/o continguts que posi a disposició dels Usuaris per mitjà del Lloc Web (fotos, comentaris, dibuixos, logos...).

En publicar continguts, l'Usuari autoritza a Kupua a reproduir-los i comunicar-los públicament, així com a distribuir els continguts a través de qualsevol mitjà digital o físic existent, inclòs el format llibre o guia. Així mateix, és objecte d'aquesta cessió el dret de transformació per tal que Kupua pugui editar el contingut de conformitat amb les necessitats formals del suport. Aquesta és una cessió no exclusiva, mundial, i per tot el temps permès legalment, i amb possibilitat de subllicència a favor de tercers.

Kupua garanteix l'Usuari la llegítima i exclusiva titularitat o plena facultat de disposició sobre els continguts que posi a disposició a través del Lloc Web.

Com a part de la política del Lloc Web, Kupua, en la mesura que en tingui coneixement, cancel·larà l'accés al Lloc Web de qualsevol Usuari que infringeixi reiteradament aquesta clàusula de propietat intel·lectual.

 1. Contingut de la Pàgina d’Usuari i la Pàgina de Negoci

Al publicar continguts a la teva Pàgina d’Usuari i/o Pàgina de Negoci, (fotografies, textos o qualsevol altre material), conserves tots els teus drets sobre els mateixos i dones a Kupua una llicència limitada per a reproduïr i comunicar públicament els mateixos, per a agregar-los informació i per a transformar-los amb l’objecte d’adaptar-los a les necessitats tècniques del servei. Aquesta autorització és mundial, no exclusiva (que significa que pots donar una altra llicència sobre el teu contingut a qualsevol altra persona o entitat, a més de a Kupua), per tot el temps que tinguis vigent la teva Pàgina d’Usuari i/o Pàgina de Negoci i amb l’única i exclusiva finalitat de que Kupua pugui donar-te el servei en els termes explicats en aquestes Condicions d’ús.

L’anterior llicència quedarà resolta una vegada eliminis el teu contingut del servei o donis de baixa la teva "Pàgina d’Usuari o Pàgina de Negoci. A partir d’aquest moment, Kupua interromprà la comunicació del teu contingut a la major brevetat possible.

En relació amb el contingut que publiques al Lloc Web, garantitzes que ets el propietari o titular dels drets que et permeten concedir a Kupua la llicència per a la seva publicació i que, en el seu cas, has obtingut de tercers el consentiment necessari.

El nom que utilitzis com a nom d'Usuari o nom públic al Lloc Web no podrà vulnerar drets de tercers: marques o noms comercials utilitzats per entitats o empreses al mercat, o denominacions amb les quals, de forma notòria, s'identifiqui a persones físiques. Et recomanem que no utilitzis noms propis aliens. Kupua es reserva el dret a modificar les dades d'un "Pàgina d’Usuari" (adreça i nom d'Usuari) o a suspendre'l en cas que tingui coneixement que es pugui haver suplantat la identitat d'un tercer mitjançant aquest "Pàgina d’Usuari".

El Lloc Web conté un entorn reservat als Usuaris i Negocis registrats, al que podran accedir un cop acabat el procediment de registre, com a empresa o com a particular. Únicament tenen accés a l’entorn esmentat els Usuaris o Negocis registrats. El registre implica la possibilitat de que la resta d’Usuaris i Negocis registrats puguin conèixer algunes de les dades subministrades en aquesta sol·licitud de registre, considerant que serviran per donar a conèixer a l’Usuari o Negoci i es faran servir per a contactar i posar en relació als Usuaris i Negocis.

L'Usuari o Negoci haurà de notificar a Kupua qualsevol modificació que es produeixi a les dades facilitades, responent sempre de la veracitat i exactitud de les dades subministrades en cada moment. Kupua procurarà comprovar dil·ligentment la veracitat d'aquestes dades, reservant-se, sense perjudici d'altres accions a que pugués tenir dret, el dret a no registrar o a donar de baixa als Usuaris o Negocis que facilitin dades falses o incompletes. Malgrat això, aquesta verificació prèvia no implica en cap cas l’assumpció per part de Kupua de cap responsabilitat pels danys o perjudicis que puguessin derivar-se de la falsedat o inexactitud de les dades subministrades, de les que l’Usuari o Negocis serà l’únic responsable.

Kupua no és responsable dels errors en accedir al Lloc Web o en els seus continguts i hi posarà la diligència més gran possible per tal que aquests errors no es produeixin. Kupua es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat d'avís previ, l'accessibilitat al Lloc Web per l'eventual necessitat de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Kupua no pot garantir que els Usuaris utilitzin els serveis de conformitat amb aquestes condicions d’us, ni que ho facin de forma diligent.

 1. Notificació d’infracció de drets

A Kupua vetllem per la protecció dels drets dels seus titulars pel que si, qualsevol persona o entitat detecta que els seus continguts han estat publicats al Lloc Web sense el seu consentiment, generant una infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial i/o de dret a l’honor, intimitat o a la imatge o de qualsevol altre dret, podrà comunicar-ho a Kupua, mitjançant el correu electrònic: info@kupua.com

Haurà d’incloure a l’assumpte "Infracció de drets" i acompanyar la següent informació:

 • Identificació del contingut o dades personals o dret protegi que ha estat vulnerat.
 • Identificació de l’esmentat contingut de forma suficient per a que des de Kupua puguem identificar-lo dins del Lloc Web.
 • Identificació suficient per a que Kupua pugui contactar amb el reclamant: correu electrònic i telèfon.
 • Còpia del teu DNI, passaport o document oficial similar que permeti la seva identificació.
 • Una declaració firmada en la que el reclamant manifesti que la informació anterior es verídica i que afirmi ser el legítim titular (o bé que està autoritzat a actuar en el seu nom) dels drets pressumptament vulnerats.

Cal tenir en compte que publicar al Lloc Web informació pública (per exemple, nom de l’empresa, adreça, telèfon, etc.) no representa cap infracció. Així mateix, els Usuaris poden realitzar fotos als locals o comerços i penjar-los al seu "Pàgina d’Usuari" d’Usuari, cosa que reforça la imatge dels negocis, i els poden recomanar als seus amics.

 1. Responsabilitat per interaccions amb altres usuaris

Tu ets l’únic responsable de les interaccions que facis amb altres usuaris de Kupua. Nosaltres no controlem les teves relacions personals, però si que et recomanem que escullis bé els teus amics i les persones que inclous a la teva "Pàgina d’Usuari". Si algú t’acosa, molesta o intimida, ens ho has de comunicar immediatament per a que adoptem les mesures apropiades.

Kupua no es farà responsable d’aquells conflictes que puguis tenir amb altres usuaris i que no impliquin imcompliment de les presents Condicions d’ús per cap de vosaltres. Kupua no estarà obligada ni serà responsable, però es reserva el dret de mediar entre els possibles conflictes que sorgeixin.

 1. Publicitat

Coneixes i acceptes que és una xarxa comercial i que pot haver publicitat a la web, i que per tant des de la teva Pàgina d’Usuari i/o Pàgina de Negoci podràs accedir a publicitat d’empreses i professionals registrats a Kupua.

 1. Registre, invitacions, recuperació de contrasenyes i altres notificacions

El sistema habitual de Kupua per a entrar a formar part del seu Lloc Web és a través del seu formulari de registre. En aquest cas, Kupua et podrà sol·licitar certa informació per a enviar-te codis de seguretat i verificar el teu registre.

Kupua podrà posar a la teva disposició un servei de notificacions al teu correu electrònic per a que coneguis els moviments que hi ha a la teva Pàgina d’Usuari o Pàgina de Negoci i l’activitat dels teus amics de Kupua. Sempre tindràs tot el control sobre si reps o no aquest tipus de notificacions des de l’apartat de "Preferències" dins de la teva Pàgina d’Usuari.

Aquest servei de notificacions no afectarà a les comunicacions que Kupua pugui fer-te per a:

 • Recuperar la teva contrasenya, en el cas que l’hagis oblidat.
 • Enviar-te invitacions per a que puguis invitar a nous amics.
 • Enviar-te codis de seguretat i/o confirmacions d’accés al servei.
 • Canviar el teu compte de correu electrònic.

Coneixes i acceptes que aquests tipus de comunicacions i qualsevol altre similar són necessàries i, per tant, forma part del Lloc Web.

Recorda que la informació requerida per a registrar-se a Kupua és necessària per a realitzar la teva alta al Lloc Web de forma segura. Per això, hauràs de seguir les instruccions del procés de sol·licitud, verificació i registre establerts. L’enviament d’aquesta informació farà que automàticament el teu "Perfil" quedi registrat a Kupua.

 1. Condicions d’ús de Kupua al teu mòbil

Tot el disposat en aquestes Condicions d’ús serà aplicable als accessos que facis a la web a través d’un telèfon o dispositiu mòbil.

En aquest sentit, has de tenir en compte que nosaltres no cobrem per l’accés amb el teu mòbil al Lloc Web de Kupua, però que el teu operador de telefonia mòbil et cobrarà la tarifa que tinguis contractada per a l’enviament i recepció de dades. En conseqüència, a través del seu ús entens i acceptes que el teu operador de telefonia sí podrà cobrar-te per la connexió de dades, missatges de text i/o altres accesos a través de la xarxa mòbil.

Per tot l’indicat anteriorment, et recomanem que comprovis amb el teu operador quins càrrecs i tarifes s’apliquen quan utilitzis la xarxa amb el teu mòbil, així com si les mateixes es troben subjectes a algun tipus de restricció. Únicament tu seràs responsables per qualsevol cost en el que incorris per l’accés a la xarxa a través del teu telèfon o dispositiu mòbil.

Kupua no es fa responsable de les restriccions que l’operador mòbil pugui tenir imposades i que pugui fer que el servei no funcioni amb normalitat. Així mateix, tu ets responsable de conèixer si el teu operador mòbil, els teus serveis contractats i el teu terminal mòbil són adequats per a l’accés a la xarxa.

En cas d’errors a la xarxa de telecomunicacions del teu operador mòbil, pèrdua o trencament del teu terminal mòbil, Kupua no acceptarà cap responsabilitat per això. En aquests casos, és la teva responsabilitat contactar amb el teu operador immediatament per evitar qualsevol ús indegut o no autoritzat del teu terminal mòbil. Igualment, t’informem que Kupua no es fa responsable dels errors, incompatibilitats o danys en el teu terminal mòbil que, en el seu cas, puguin derivar de la descarga i/o ús de la/les aplicació/ons de Kupua al teu terminal.

 1. Condicions d’ús internacional

Els diferents serveis i/o aplicacions regulades sota les presents Condicions d’ús estan gestionades per Kupua, entitat que opera a Espanya. No obstant, la voluntat de Kupua és ser una xarxa mundial en la que tingui accés i hi estigui present qualsevol empresa i qualsevol persona de qualsevol país o jurisdicció en el que el seu ús no sigui contrari a les lleis o normatives locals vigents en cada moment.

L´ús dels serveis i/o aplicacions de Kupua per part dels Usuaris dins d’un país concret es farà sota la responsabilitat d’aquests. Únicament tu ets responsablee de cumplir les lleis dels països des dels que accedeixes als esmentats serveis i/o aplicacacions de Kupua.

 1. Idioma

Els Usuaris podran consultar en qualsevol moment aquestes condicions que regulen l’accés i ús del servei en varis idiomes, fent click a l’apartat corresponent del Lloc Web de Kupua. En aquest sentit, et recomanem que consultis el nostre Lloc Web per a conèixer els diferents idiomes disponibles en cada moment.

No obstant això, donat que les diferents versions traduïdes de les presents Condicions d’ús que Kupua posa a disposició dels Usuaris pretenen ser un reflex fidel de la versió original de la mateixa en Castellà (Espanya), l’Usuari declara conèixer i acceptar que sempre prevaldrà la versió en castellà en cas de possible contradicció entre el previst en la versió en castellà de les Condicions d’us i en la versió de les mateixes en altres idiomes.

 1. Llei aplicable i jurisdicció

La prestació del servei d'aquest Lloc Web i aquestes Condicions d'ús es regeixen per la llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 1. Política de privacitat i Protecció de dades personals

9.1 Política de tractament de dades personals

General

Les dades de caràcter personal que Usted faciliti a Kupua per l’ús del Lloc Web seran inclosos en un fitxer titularitat de Kupua, la información de contacte del qual es detalla a continuació:

Denominació Social: Kupua Networks, S.L.
Direcció: C/ Clavell 39, 08415 BIgues i Riells (Barcelona)
Teléfono: 669153769
Correo electrónico: info@kupua.com

Aquestes dades es tractaran per a procedir a l’execució del servei entre l’Usuari i Kupua així com – en la mesura que l’Usuari ho consenteixi marcant la casella corresponent en el formulari d’obtenció de dades - per informar-li, fins i tot per mitjans electrònics i/o telemàtics, d’altres productes i serveis que Kupua ofereixi en cada momento als seus Usuaris. La base jurídica del tractament és per tant és la prestació del servei de Kupua i, respecte a les comunicacions comercials, el seu consentiment.

Les dades personals es tractaran únicament durant el temps en que siguin necessaris, útils i pertinents. Una vegada finalitzada la relació, les dades es conservaran als únics efectes de i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals que siguin d’aplicació.

Ocasionalmente Kupua pot colaborar amb tercers ("Partners") per portar a terme activitats dirigides als seus clients. En la mesura en que per desenvolupar aquestes activitats sigui necessari que Kupua cedeixi les seves dades al Partner de que es tracti, li ho comunicarem a vostè prèviament, i sol.licitarem el seu consentiment. Excepte en els casos que sigui legalment exigible, Kupua no cedirà les seves dades a cap tercer sense el seu consentiment previ. Això no obstant, podrà comunicar-los a tercers que actuïn com encarregats de tractament per compte de Kupua quan sigui necessari per a que Kupua porti a terme les seves activitats i en particular empreses que prestin serveis de gestió administrativa de l’empresa, serveis d’allotjament de la pàgina web i gestió informàtica o serveis de transport i logística.

Vostè garantitza que les dades facilitades són correctes, exactes i completes, i assumeix la responsabilitat de notificar qualsevol canvi sobre ells.

Podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació o eliminació de dades, així com sol.licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se al mateix, o sol.licitar la portabilitat de les seves dades dirigint una comunicació postal a la direcció indicada anteriorment o electrònica a la direcció info@kupua.com. En qualsevol cas, l’afectat té dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos en relació amb el tractament que realitza Kupua.

9.2. Política de Cookies

Què és una cookie?

L’ús del Lloc Web implica l’ús de cookies, és a dir, petites quantitas d’informació que s’emmagatzemen al navegador utilitzat per cada Usuari per a que el servidor recordi erta información que posteriorment el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies tenen, generalment, una duració limitada en el temps.

Quines cookies utilitzem?

Kupua utilitza les cookies prèpies o de tercers que s’indiquen a continuació:

 • Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’Usuari la navegació a través d’una pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el tràfit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, etc.
 • Cookies de personalització: són aquelles que permeten a l’usuari accedir al serveig amb algunes característiques de caràcter general predefinidies, com per exemple l’idioma, el tipus de navegador a través del qual s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc.
 • Cookies d’anàlisi: són aquelles que permeten el seguiment i anàlisi del comportament de l’usuari. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en la medició de l’activitat del Lloc Web i per a l’elaboració de perfils de navegació dels Usuaris, amb l’objectiu d’introduïr millores.

Com es poden desactivar les cookies?

Es poden bloquejar o eliminar les cookies a través de l’explorador d’Internet, però si ho fa poden sorgir problemas a l’utilizar el Lloc Web.

L’eliminació de les cookies depèn del navegador que estigui utilitzant. En els següents enllaços pot trovar les instruccions per eliminar les cookies d’alguns dels principals navegadors:

Si tens qualsevol pregunta, comentari o problema en relació amb l’ús de les cookis, en spots escriure a info@kupua.com

Pots llegir la Política de Privacitat al nostre Lloc Web i durant el procés de registre.

 1. Usuaris i "Pàgina d’Usuaris"

Per a poder ser Usuari de Kupua no és necessari registrar-se al Lloc Web.

No obstant, per a poder gestionar una Pàgina de Negoci, sí que és necessari ser un Usuari Registrat, i registrar-se a través d’un formulari de registre.

Una vegada l’Usuari hagi entrat al formulari de registre és necessari omplir el formulari amb les següents dades reals per tal de formalitzar el registre:

 1. Per registrar-se com a Usuari Registrat:
 • Nom d’usuari
 • Email
 • Contrasenya

Addicionalment al procés de registre, l’Usuari Registrat podrà incloure voluntàriament més informació:

 • Nom i Cognoms
 • Població
 • Descripció sobre tu
 • Sexe
 1. Avatar (fotografía) Per donar d’alta un Negoci No Gestionat, la informació del Negoci que s’haurà d’incloure és la següent:
 • Nom de l’Empresa
 • Ciutat
 • Sector o categoria.

Addicionalment al procés de registre, l’Usuari podrà incloure voluntàriament a la Pàgina de Negoci No Gestionat més informació:

 • Adreça física
 • Adreça web
 • Telèfon fixe i telèfon mòbil
 • Localització
 1. Per reclamar un Negoci, només ho podrà fer un Usuari Registrat (propietari o representant autoritzat del Negoci), proporcionant la següent informació:
 • En primer lloc, l’Usuari Registrat haurà de proporcionar la següent informació adicional:
  • Nom i Cognoms.
  • Lloc de Naixement.
  • NIF
  • Adreça física
  • Ciutat de residència.
  • E-mail.
 • A continuació, l’Usuari Registrat haurà de proporcionar la següent informació de la Pàgina de Negoci per gestionar un Negoci Gestionat (si no ha estat proporcionada prèviament):
  • Nom Legal de l’Empresa
  • NIF/CIF
  • Email
  • Adreça física
  • Ciutat
  • Província
  • Codi Postal
  • País

Addicionalment, en alguns casos serà necessari aportar documentació per confirmar que l’Usuari Registrat és el propietari o representant legal del Negoci Gestionat per a poder gestionar la Pàgina de Negoci.

Aquesta informació estarà disponible i podrà ser modificada per l’Usuari a través de la seva "Pàgina d’Usuari".

Tenir un "Pàgina d’Usuari" a Kupua implica que l’Usuari no es pot fer passar per una altra persona. Ha de ser totalment responsable i introduïr les seves dades reals i verídiques. Des de Kupua ens preocupem per comprovar la veracitat de les vostres dades i ens reservem, sense perjudici d’altres accions, el dret a no registrar o donar de baixa la "Pàgina d’Usuari" si les dades que ens facilitat l’Usuari són falses o incompletes. L’obligació de tenir una "Pàgina d’Usuari" real és essencial a Kupua. Així mateix, informem de que a Kupua ens reservem el dret d’admissió, tenint la facultat de cancel·lar unilateralment les "Pàgina d’Usuaris" que no ens semblin adequats pel seu contingut en relació amb el Lloc Web. Li correspon a l’Usuari controlar, en tot moment, la seva informació personal. A més, com a Usuari del Lloc Web de Kupua ens ha d’informar de qualsevol canvi que es produeixi en les dades que ens ha donat.

 1. Nivells de privacitat

Kupua posa a disposició dels Usuaris del seu Lloc Web diferents opcions de privacitat, que podran configurar per a garantir la seguretat de les seves dades. D’aquesta manera, serà l’Usuari qui sota la seva exclusiva responsabilitat decidirà qui té accés a la seva informació personal.

Kupua no permet publicar información a la pàgina d’Usuari ni rebre o enviar missatges a altres Usuaris, tot i que sí que permet que un Usuari pugui escriure a Negocis.

En aquest sentit, el missatge s’enviarà directament a l’e-mail de cada Negoci, per la qual cosa Kupua no controla i, per tant, no assumeix cap responsabilitat, en cap cas, en la possible recollida i tractament d’informació d’Usuaris per part d’altres Usuaris o per Negocis.

En cas de que Kupua afegeixi opcions de privacitat addicionals, l’Usuari serà oportunament informat. Kupua no serà responsable, en cap cas, de qualsevol reclamació relacionada amb les opcions de privacitat escollides i amb l’accés a la informació del usuari per part d’altres Usuaris i/o Negocis.

 1. Continguts i información personal

A més de dades personals, l’usuari no podrà compartir a la seva Pàgina d’Usuari altra tipus d’informació subjecta a les Condicions d’ús de Kupua.

 1. Baixa de Kupua

Per donar-se de baixa del Lloc Web de Kupua, l’Usuari haurà d’enviar un correu a la adreça electrònica info@kupua.com i demanar-ho expressament. L’Usuari ha de tenir en compte, no obstant, que si escull aquesta opció, perdrà tota la informació del seva Pàgina d’Usuari.

 1. Titularitat de la pàgina web

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informem que el nom del domini www.kupua.com, està enregistrat a favor de Kupua Networks, S.L., amb NIF. B65854846, domicili social al C/ Clavell, 39, de Bigues i Riells (Barcelona) i adreça de correu electrònic info@kupua.com

Dades registrals: Kupua Networks, S.L. està inscrita en el Tom 43390, Foli 1, Full B- 427963, Inscripció 1, del Registre Mercantil de Barcelona.